Jaarwerk 2023

De focus van de activiteiten van Lilacafonds Nederland ligt op uitbreiding, conservering en registratie van de collectie.

Lilacafonds Nederland heeft alleen vlottende activa in bezit. Deze post vlottende activa wordt onderverdeeld in een stamkapitaal en werkkapitaal. Statutair is vastgelegd dat het stamkapitaal dient om het werkkapitaal te ondersteunen. Met het werkkapitaal worden kosten gefinancierd die door de stichting ten behoeve van de doelstelling worden gemaakt.

Het positieve resultaat over 2023 bedraagt €8.113,39. Dit resultaat komt voort uit de lage kosten die er zijn geweest en een positieve opbrengst van beleggingen.
Een deel van de beleggingen is verkocht. Deze middelen zijn gebruikt om aan Lilacafonds België een lening te verstrekken van €100.000,00 tegen 4%. Naar verwachting wordt deze lening binnen het jaar terugbetaald.
In het beleidsplan is opgenomen dat het stamkapitaal elk jaar wanneer het resultaat het toelaat, geïndexeerd wordt met de inflatiecorrectie. De indexatie conform het CPI (consumentenprijsindex) over 2023 is 3,9% oftewel €5.126,78. Gezien het positieve resultaat wordt het stamkapitaal met deze indexatie verhoogd. Het stamkapitaal bedraagt hierdoor op 31 december 2023 €136.582,78 en het werkkapitaal €19.995,09.
De inkomsten bestaan het resultaat van beleggingen en een klein bedrag aan rente-opbrengsten. Het totaal van de inkomsten bedraagt €8.864,11.

De kosten die Lilacafonds Nederland maakt zijn gering. De collectie is stabiel en de kosten zijn daarom vooral gebaseerd op de conservering van de collectie. De uitbreiding van de collectie is ook dit jaar merendeels geschonken. Daarom is voor uitbreiding van de collectie slechts €48,00 uitgegeven. De voorraad aan conserveringsmiddelen is zodanig, dat er slechts €21,97 is uitgegeven aan conservering.
De bedrijfskosten bestaan uit een onkostenvergoeding voor het gebruik van de kantoor- c.q. opslagruimte voor het begin van het jaar ad €150,00. De ruimte wordt beschikbaar gesteld door Lilacafonds België en is verhuisd naar een andere locatie. De administratie wordt inmiddels bij de bestuursleden vanuit huis gedaan. De collectie is nog wel ondergebracht in deze ruimte. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.
De overige uitgaven zijn voor bankkosten, kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen ten bedrage van €680,75. Het totaal aan kosten over 2023 bedraagt €750,72.
Disclaimer en copyright
sun